تعرفه های کاربر فروشنده

دنده ۱

رایگان
 • 20 روز
 • 1 بار به روز رسانی روزانه
 • آمار بازدید
 • آگهی بلادرنگ

دنده ۲

19000تومان
 • 30 روز
 • 2 بار به روز رسانی روزانه
 • آگهی ویژه
 • آمار بازدید
 • آگهی بلادرنگ
 • نمایش در آگهی های مرتبط
 • اولویت در نمایش

دنده ۳

39000تومان
 • 60 روز
 • 3 بار به روز رسانی روزانه
 • آگهی ویژه
 • ارسال پیامک
 • آمار بازدید
 • آگهی بلادرنگ
 • نمایش در آگهی های مرتبط
 • اولویت در نمایش

دنده ۴

149000تومان
 • 15 آگهی
 • 30 روز
 • 3 بار به روز رسانی روزانه
 • آگهی ویژه
 • آمار بازدید
 • آگهی بلادرنگ
 • نمایش در آگهی های مرتبط
 • اولویت در نمایش

تعرفه های کاربر نمایشگاهی

دنده ۱

رایگان
 • 10 آگهی
 • 20 روز
 • 1 بار به روز رسانی روزانه
 • ویژه
 • آمار بازدید
 • آگهی بلادرنگ
 • نمایش در آگهی های مرتبط
 • اولویت در نمایش
 • جستجوی نمایشگاه
 • صفحه نمایشگاه

دنده ۲

189000تومان
 • 15 آگهی
 • 30 روز
 • 2 بار به روز رسانی روزانه
 • ویژه
 • آمار بازدید
 • آگهی بلادرنگ
 • نمایش در آگهی های مرتبط
 • اولویت در نمایش
 • جستجوی نمایشگاه
 • صفحه نمایشگاه

دنده ۳

349000تومان
 • 40 آگهی
 • 60 روز
 • 3 بار به روز رسانی روزانه
 • ویژه
 • آمار بازدید
 • آگهی بلادرنگ
 • نمایش در آگهی های مرتبط
 • اولویت در نمایش
 • جستجوی نمایشگاه
 • صفحه نمایشگاه